Welkom bij MAISTER.nl - Aannemersbedrijf


Algemene Voorwaarden MAISTER aannemingsbedrijf

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Maister:Aannemersbedrijf Maister, statutair gevestigd te Purmer, gemeente Edam-Volendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 36034748;

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon door wie aan Maister opdracht wordt gegeven tot het (doen) verrichten van aannemingswerkzaamheden in de ruimste zin des woords.Artikel 1. Toepassing van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes, aanvragen en mededelingen tussen Maister en een opdrachtgever waarop door Maister deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Maister zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbieding De door Maister gedane offertes zijn vrijblijvend; en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verpakking, vracht- en bergingskosten, tenzij anders aangegeven. Andere aanbiedingen van Maister en in publicaties voorkomende gegevens, zijn eveneens vrijblijvend. Zij zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht. De aanbieding is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen en gegevens. Fouten en/of omissies in deze rekeningen en gegevens scheppen geen enkele aansprakelijkheid van Maister jegens de opdrachtgever en geven de opdrachtgever geen enkel recht om van Maister enige prestatie te vorderen. Tot aan het moment van acceptatie is Maister vrij haar aanbieding zonder opgave van redenen te wijzigen of in te trekken.

Artikel 3. Totstandkoming Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is en blijft. Maister is gerechtigd de opdrachtgever te vragen naar gegevens ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. Maister is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn contractsverplichtingen. Maister is tevens gerechtigd de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten totdat aan het verzoek tot zekerheidsstelling genoegzaam is voldaan.

Artikel 4. Tekeningen, berekeningen, ontwerpen Tekeningen, technische omschnjvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst indien en voorzover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving prevaleert de laatste. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Maister of in zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Maister. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Maister gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden. Indien opdracht wordt verleend is Maister gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende gemaakte kosten.

Artikel 5. Aanvang van het werk en opleveringstermijn In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd. De overeengekomen termijn is niet fataal. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn is Maister pas in verzuim na schriftelijk en door de opdrachtgever in gebreke te zijn gesteld, bij welke ingebrekestelling een redelijke termijn gegeven moet worden waarbinnen Maister alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 6. Risico Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de oplevering een tijdvak van 6 maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van bouwstoffen, materialen e.d. in die periode wijzigen hebben ondergaan, worden deze wijzigingen met de aannemingssom verrekend volgens de op het werk van toepassing zijnde en op de datum van offerte geldende risicoregeling. De des betreffende risicoregeling wordt desgewenst aan de opdrachtgever ter beschikkinggesteld. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die ter zake van het sluiten van de aannemingsovereenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 7. Meer en minderwerk Verrekening van meer en minder werk vindt onder meer plaats:
- Ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering;
- Ingeval van aanwijzing door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij Maister deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen;
- Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden;
- In de gevallen waarin verrekeningen als meer en minder werk in deze voorwaarden is voorgeschreven.
Indien het totaal van het minder werk dat van het meer werk overtreft, heeft Maister recht op een bedrag gelijk aan10% van het verschil van die totalen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Maister en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet.

Artikel 8. Verplichtingen van de aannemer Maister is gehouden het werk goed en deugdelijk, en naar bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoording van Maister met ingang van de datum van aanvang tot en met de dag van oplevering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de aannemer De onderhoudstermijn bedraagt 30 dagen na oplevering. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Maister van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Maister is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen, en leidingen indien de ligging daarvan niet door de opdrachtgever aan hem is meegedeeld. Indien op grond van bijzondere omstandigheden van enig geval de uitsluiting van aansprakelijkheid door Maister niet kan worden aanvaard en/of in het geval deze aansprakelijk is zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot de factuurwaarde van het desbetreffende werk of onderdeel daarvan waarop de fout betrekking heeft.

Artikel 10. In gebreke blijven van aannemer Ingeval de opdrachtgever van oordeel is dat Maister verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dient de opdrachtgever hem per aangetekende brief te sommeren de uitvoering aan te vangen c.q. het werk voort te zetten. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren respectievelijk voort te zetten, indien Maister van verloop van de in het vorige lid bedoelde aangetekende brief te noemen redelijke termijn in gebreke blijft en schriftelijk te kennen heeft gegeven het verzuimniet te zuiveren. Maister is in dat geval gehouden tot betaling van de eventuele meerprijs, de extra gemaakte kosten en de schade, ontstaan door de vertraging.

Artikel 11. Verplichtingen van de opdrachtgever De opdrachtgever zorgt ervoor dat Maister tijdig kan beschikken:
- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ander op aanwijzing van Maister;
- over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machine's, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de van de uitvoering benodigde energie;
- over tekeningen van de ligging van buizen en leidingen.
De benodigde elektriciteit is voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door andere uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Maister behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Maister voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. Indien de bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die voor de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, danwel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

Artikel 13. Gewijzigde omstandigheden Indien tijdens de uitvoering het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan Maister toerekenbare oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Maister hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.

Artikel 14. Overmacht Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan Maister kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever is Maister gerechtig tot een bedrag berekend overeenkomstig artikel 20.

Artikel 15. Bouwstoffen Alle te verwerken bouwstoffen en materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. Maister stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen en materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of, indien de voortgang van het werk dat niet verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen en materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen of materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
Zowel de opdrachtgever als Maister kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen of materialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door berde partijen gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door Maister afgevoerd. Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd voor de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.

Artikel 16. Oplevering, onderhoudstermijn Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- wanneer Maister hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werk en deze het werk en deze heeft goedgekeurd;
- na verloop van 8 dagen nadat Maister schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
- bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in de vierde alinea bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn. Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Maister, onder opgaaf van redenen hiervan. Maister is gehouden de in de tweede alinea bedoelde kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk te herstellen. Na de in de vorige alinea genoemde termijn is Maister niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk behoudens eventuele aansprakelijkheid als bedoeld in art. 9.

Artikel 17. Prijzen en prijsverhoging De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, fiscale kosten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst op de dag waarop de offerte is uitgebracht. Slechts de met name aangeduide leveranties van goederen en deskundige begeleiding bij normale omstandigheden zijn in deze prijzen begrepen.
Niettemin is Maister bevoegd naar keuze:
- aan de afnemer/opdrachtgever de bij aflevering geldende prijs in rekening te brengen volgens de op dat moment geldende prijslijst;
- aan de afnemer/opdrachtgever door te berekenen tussentijdse prijsverhogingen in de kostprijsbepalende factoren waaronder begrepen valutawaarden.
Maister is niet verplicht hiervan vooraf mededeling te doen. Maister is wel verplicht de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de afnemer/opdrachtgever te brengen. De in tweede alinea genoemde clausule is van toepassing op alle tussentijdse prijswijzigingen waaronder (doch niet uitsluitend) door toeleveranciers van Maister doorgevoerde prijswijzingen. Indien een leverantie en/of montage op verzoek van de afnemer of leverancier met instemming van Maister noodzakelijk gevolg van de omstandigheden afwijkt van de oorspronkelijke bestelling of opdracht, dan zal de afwijking van de ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst bepaalde prijs aan de afnemer/opdrachtgever worden in rekening gebracht. Betalingen ingevolge dit artikel dienen geschieden conform het oorspronkelijk overeengekomen betalingsschema.

Artikel 18. Termijnbetaling Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop Maister de desbetreffende termijn factuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Maister gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 7 dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Maister op vergoeding van kosten, schaden en interesten onverlet.

Artikel 19. Eindafrekening Binnen een redelijke tijd na de oplevering dient Maister de eindafrekening in. Deze bevat o.a. een specificatie van het meer en minder werk. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen Maister ingevolge de overeenkomst aan de opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht. De berekening van de door de opdrachtgever aan Maister te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk. Maister is bevoegd het aldus gevormde saldo op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de hieronder aangegeven vervaldag. Betaling van het aan Maister toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop Maister de eindafrekening heeft ingediend.

Artikel 20. In gebreke bJijven van de opdrachtgever Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Maister verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke handelsrente ingaande op de vervaldag verschuldigd.
Maister is na verloop van de in het vorig lid bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien Maister tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt is Maister gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits Maister de opdrachtgever overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde in gebreke heeft gesteld en de opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Maister op vergoeding van schade, kosten en interesten. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilleggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Maister.

Artikel 21. Schorsing en beŽindiging van het werk in onvoltooide staat De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Voorzieningen, die Maister ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meerwerk verrekend. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Maister bovendien vorderen dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekeninggehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen en materialen, voor zover deze eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Indien de schorsing van het werk langer dan ťťn maand duurt, is Maister bevoegd het werk in onvoltooide staat te beŽindigen. In dat geval dient de afrekening te geschieden overeenkomstig het hierna bepaalde. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Maister heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten, die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en de ten gevolge van de opzegging geleden schade, verminderd met de hem door de beŽindiging bespaarde kosten. Over hetgeen de opdrachtgever uit dezen hoofde verschuldigd is, dient Maister een gespecificeerde eindafrekening in.

Artikel 22. Geschillen/toepasselijk rechtldomiciliekeuze Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst worden beslecht door de naar de gewone regelen des rechts bevoegde burgerlijke rechter. Tevens is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Maister.

21 februari 2012

Over ons | Lokatie | Prive verklaring | Contact | copyright 2020©MAISTER & PADOZOMA